مناديان همبستگي
فهرست دوستان
اين کاربر هيچ دوستي ندارد.
 
مشخصات فردي
ويژگيهاي من

مشخصه اخلاقي: خوش اخلاق
رنگ مو: مشكي
رنگ چشم: مشكي
تناسب اندام: ورزشكاري
رابطه با سيگار: متنفرم
قيافه: متوسط
رنگ پوست: سفيد
بيني: متوسط
وب سايت: www.karatewskf.blogfa.com
علايق من

از نگاه ديگران

نظري در مورد اين كاربر ارسال نشده است.


مشخصات
مناديان همبستگي

نام: مناديان همبستگي
نام مستعار: مناديان همبستگي
استان محل سكونت: تهران
شهر: تهران
زبان: فارسي
تاريخ عضويت: 87/10/24
سن وبلاگ : 11 سال و 4 ماه و 14 روز
قد: 138

درباره خودم: (ICH) Institution of Correlation Herald s ((خداوند سرنوشت هيچ قومي را دگرگون نخواهد کرد مگر آنکه آنان خود دست به تغيير دروني خود زنند )) Monadiane Hambastegi Institute according to his long –term goal and its well wishes to help people of Afghanistan has started it is operation in 1385 to make a new culture And start charity to help have nots ( poor and poverty striken people ), and socially injured people (physically or psychologically ) as a result of war, and increasing education and culture and knowledge bases between people, and has helped and taken Some of immigrants and poverty-striken families under its coverage . موسسه مناديان همبستگي در راستاي اهداف بلند مدت و خيرخواهانه براي مردم مهاجر فعاليت هاي خويش را جهت فرهنگ سازي و مددرساني در خصوص مستمندان ،آسيب ديدگان اجتماعي (روحي و جسمي) ناشي از جنگ و همچنين ارتقاي سطح علمي ،فرهنگي و اجتماعي آنان ،از سال 1385 آغاز به فعاليت نموده و تاکنون تعدادي از مهاجرين و خانواده هاي مستمند و بي سرپرست را تحت پوشش و مددرساني قرار داده است .
توضيح: (ICH) Institution of Correlation Heralds موسسه مناديان همبستگي مقدمه حـرکتهاي داوطلبانه مردمي در افغانستان از پيشينه اي چندصد سـاله برخوردار بوده و فـرهنگ اسـلامي نيز ارج گذارفعاليتهاي خيرخواهانه وعام المنفعه است شکل تکامل يافته هيأت ها و تشکل هاي مـردمي امـروز به شکـل سـازمانهاي غيـر دولـتي متجلي شـده که در موضوعات تخصصي ،متنوع و متناسب با شرايط رشد و توسعه در تمام کشورها به خصوص افغانستان است. اينک مـوسسه منـاديان همبستگي بـراي پـرداختن به مشکلات فرهنگي مهاجرين به وجودآمده اسـت يکي از راههـاي اسـاسي مقابله با ايـن نا هنجـاريها ،همبستگي بين گـروههاي مختلف بـراي پـيـدا کـردن راهکاري مناسب جهت رفع مشکلات مي باشد.براي رسيدن به اين هـدف نياز مبـرم به همفکـري و تبـادل نظـر بين انديشمندان و متفکران وجود دارد. موسسه مناديان همبستگي موسسه مناديان همبستگي (NGO) که در سال 1385 تأسيس شده است يک نهاد غيرانتفاعي و غـير دولتي اسـت کـه به عنـوان يک تشکل علمي ، فـرهنگي ، اجتمـاعي و آمـوزشي تشکيـل شده است و سعي دارد در راستاي اهداف خير خواهانه براي مردم مهاجر و آوارگان گام بردارد . اين موسسه از مجموعه اي ازفرهنگيان ، دانشجويان و فارغ التحصيلان افغانستاني و مهاجرشکل گرفته است .هـدف نهايي مـوسسه کمـک به سطح علمي و فـرهنگي جـامعه مهـاجر مي باشـد و در اين راستـا اقـدامات و فعاليتهاي زير را انجام مي دهد : 1- تقويت و توانا سازي اعضاء 2- ارائه واجراي طرح ها وپروژه هايي درزمينه هاي مربوطه در داخل و خارج از افغانستان 3- انتشار نشريات علمي ، فرهنگي ، پژوهشي و اجتماعي 4- بهبود اوضاع اقتصادي و رفع مشکلات اجتماعي 5- تلاش در جهت سامان بخشيدن به مشکلات معيشتي،رفاهي و بهداشتي مردم و ارائه راهکارهاي اساسي دراين راستا 6- گسترش عـلم مداري در جامعه افغانستان و توجه به ارزش علـم در جـامعه مهـاجـر و تخصصي نگريستن به امور دستاوردها 1- برگزاري دوره هاي بهداشتي و مشاوره خانواده 2- برگزاري دوره هاي خبرنگاري و ... . 3- برگزاري برنامه هاي افغانستان شناسي 4- برگزاري مراسم ها و بزرگداشت 5- رسيدگي به امور بيماران و مستمندان 6- مقابله با قـوم گـرايي ونـژادپـرستي فلسفه وجودي تشکل ما مسـاعي


ParsiBlog.com ® © 2010